Heidehof participeert in Ommermars

Tussen de Vecht en de Ommer Wijk De Dante ligt het gebied Ommermars. Sinds 2015 zet Burgerinitiatief Ommermars zich samen met Natuur & Milieu Overijssel in om van de Ommermars de mooiste ontmoetingsplek van Ommen te maken. Een belevingsgebied bij de stad waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water. Vele Ommenaren hebben meegedacht over de inrichting van dit gebied. Onder andere basisscholieren hebben op creatieve wijze vorm gegeven aan hun ideeën voor dit gebied.

De provincie verlangde van Heidehof dat er – naast de verbetering van de natuurkwaliteit op de het terrein van de beoogde natuurbegraafplaats – geïnvesteerd werd in nieuwe natuur. Dat vindt nu plaats in het project Ommermars. Heidehof werkt hier samen met Staatsbosbeheer en het burgerinitiatief.

Recreatie-, natuur- en  waterbeleving vormen de basis van het project, waarbij  educatie en voorlichting een belangrijke rol spelen . De realisatie van het 20 hectare grote gebied kan van start, nu er overeenstemming is bereikt tussen de Provincie Overijssel, gemeente Ommen, Staatsbosbeheer en Stichting Heidehof. Laatstgenoemde twee partijen kopen ieder een deel van het gebied en werken samen met Burgerinitiatief Ommermars en overheden om het gebied  de komende jaren om te vormen naar nieuwe belevingsnatuur 

Op 27 maart zaait Gedeputeerde Maij samen met de heer Brink (SBB), de heer Speulman (Heidehof), vertegenwoordigers van het burgerinitiatief en schoolkinderen een bloemrijk zadenmengsel, ter bevordering van de biodiversiteit.

Op dit moment is een deel van het gebied in gebruik als landbouwgrond. Het is de bedoeling om in de Ommermars onder andere een vogelkijkscherm, een fietspad en een gedeelte speelnatuur te realiseren. In de Ommermars werken Staatsbosbeheer, Provincie Overijssel, Gemeente Ommen, Burgerinitiatief Ommermars, Stichting Heidehof, Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel samen.

Stand van zaken Natuurbegraafplaats Ommen (maart 2019)

Het ontwerp bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Hierop zijn twee zienswijzen ingediend. Een zienswijze was een positieve ondersteuning van het plan, de andere was een bezwaar van een inwoner van Ommen. De gemeente zal op passende wijze moeten reageren op deze zienswijzen en vervolgens de bestemmingsplanwijziging aanbieden aan de gemeenteraad.

Wij hebben alle benodigde stukken in de eerste helft van februari ingeleverd bij de gemeente en hopen erop dat het ambtelijk apparaat van Ommen de stukken voor 9 april kan aanbieden aan de gemeenteraad. Het definitieve besluit wordt dan in de raadsvergadering van mei genomen.

Pas daarna kunnen we verder werken aan de realisatie van de natuurbegraafplaats.

Stand van zaken natuurbegraafplaats Ommen (juli 2018)

Al begin 2016 namen we als initiatiefnemers contact op met gemeente Ommen over ons plan om een natuurbegraafplaats te beginnen in Arriën. De wethouder wilde dit graag in een vroeg stadium voorleggen aan de gemeenteraad. Daarom hebben we er toen ook in een vroeg stadium alle belanghebbenden geïnformeerd over onze plannen. Dat betekent ook dat de vele mensen die geïnteresseerd zijn in de natuurbegraafplaats, ervaren hoe lang dit soort processen kan duren. Gelukkig ervaren we veel steun van de vele positieve reacties die we mochten ontvangen.

Read moreStand van zaken natuurbegraafplaats Ommen (juli 2018)

Geslaagde wandeling met WijZ welzijn Ommen

Op 25 januari, een week na de zware storm, organiseerde Wijz welzijn Ommen een wandeling in het gebied, onder aanvoering van een gids van Heidehof. Op de parkeerplaats van de naburige golfclub verzamelden zich zo’n 50 deelnemers die over de Hessenweg naar het gebied wandelden. Daar werd verteld over natuurbegraven en hoe het met de uitvoering van het plan gaat.

Zoals bekend is er veel openheid in het dichtgegroeide gebied gebracht, waardoor de oorspronkelijke vegetatie van mossen en heide meer ruimte heeft gekregen. Na afloop van de wandeling werd er een kopje koffie gedronken bij de golfclub.

Storm

Op 18 januari trok er een zware storm over de provincie. Ook Arriën werd niet gespaard. Op het terrein zijn meerdere bomen ontworteld en grote takken afgebroken. Bij de ontwortelde bomen is goed te zien hoe dun de humuslaag, waar de boom in wortelt, hier eigenlijk is.

De grote takken die over de paden liggen worden opgeruimd, maar op de meeste plekken laten we de takken liggen en de boomstronken staan. Dood hout is een bron van leven in een bos. Het biedt voedsel aan zwammen, torren en kevertjes. Maar dood hout biedt ook een schuil- en nestplaats voor vele insecten en vogels.

Voor de biodiversiteit is een storm als dit erg nuttig. Het zorgt voor dood hout in het bos en open plekken waar boskruiden kunnen groeien. Ontwortelde bomen laten vaak een ontwortelingsreliëf achter waar allerlei soorten een plek kunnen vinden.

Verslag rondleiding 2 september

Op zaterdag 2 september j.l. organiseerde Heidehof de eerste rondleiding over het gebied waar Natuurbegraafplaats Ommen wordt gerealiseerd. Toen zich ruim negentig mensen verzamelden op de kruising van de Hessenweg Oost en de Middenweg waren we blij verrast. Wat een grote opkomst. Uit gesprekken met uitvaartverzorgers was ons al gebleken dat er veel belangstelling is, maar dat er zoveel mensen zouden komen, was boven verwachting.

Read moreVerslag rondleiding 2 september

Rondleiding

Inmiddels is er zoveel gebeurd op het terrein dat we u graag eens willen laten zien hoe de natuurbegraafplaats vorm krijgt. Daarom organiseren we op zaterdag 2 september een rondleiding over het gebied.

De rondleiding begint om 14:00 uur vanaf de kruising Middenweg – Hessenweg-Oost en zal ongeveer anderhalf uur duren. Denkt u aan goed schoeisel? De paden zijn niet verhard.

Goed om te weten: er is nog geen toilet aanwezig op het terrein. U kunt zich aanmelden voor deze rondleiding via natuurbegraafplaatsommen.nl/rondleiding

Vrijwilligers gezocht

Zoals u wellicht weet, ligt op Landgoed Heidehof de natuurbegraafplaats Hillig Meer. Daar hebben we veel ervaring opgedaan met natuurbegraven. Dat heeft ons geleerd dat mensen het vaak fijn vinden om de verbinding te houden met de begraafplaats als vrijwilliger. Soms door mee te helpen met natuurbeheer, of juist door bij te springen bij een uitvaart.

Ook in Ommen willen we graag werken met vrijwilligers. Als u interesse heeft in vrijwilligerswerk, kunt u contact opnemen met Marc Hesp via marc@heidehof.org