Werkzaamheden

Toen we vorig jaar begonnen met werkzaamheden aan het gebied, waren grote delen van het bos dichtgegroeid. De Amerikaanse vogelkers tierde welig en verdrong de inheemse struiken. Er is veel vogelkers weggehaald en een stuk meer openheid in het gebied gebracht.
Foto boven: Amerikaanse vogelkers verdringt inheemse begroeiing (september 2016).
Foto onder: Werkzaamheden in het bos (juni 2017).

Op sommige plekken is jeneverbes aangetroffen. Hoewel deze officieel niet meer beschermd is, vinden we het belangrijk deze te beschermen. De jeneverbes hoort in arme zandverstuivings- en heidelandschappen. We hebben de gevonden struiken vrijgezet, in de hoop dat deze ruimte krijgen om te kiemen. Die kans bestaat omdat deze pionierssoort gebaat is bij verstoring van de bodem.

Herstel poelen

Poelen zijn voor kikkers, padden en salamanders van levensbelang. Op Hoogengraven is voldoende ruimte voor deze dieren om te leven, maar geschikt voortplantingswater is ook van belang. Door het verbeteren van de kleine poelen helpen we deze soorten.Poelen brengen variatie in een terrein, fungeren als leefgebied voor insecten en andere ongewervelden, en als drinkplaats voor dieren. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten. Sommige poelen op Hoogengraven waren dichtgegroeid. Daarom hebben we deze bij de werkzaamheden aangepakt. We hebben eromheen begroeiing weggehaald en de poelen wat breder gemaakt. Nu is er meer ruimte voor zonlicht en kan het water beter opwarmen.

Stand van zaken

We krijgen regelmatig de vraag wanneer de natuurbegraafplaats in Ommen zal openen. Op dit moment is de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging in behandeling. Dit soort procedures duurt in Nederland meestal vrij lang. We hebben goede hoop dat het traject komend voorjaar is afgerond.

Daarnaast hebben we inmiddels de openstelling in het kader van de wet Natuurschoon aangevraagd, zodat het straks officieel een opengesteld natuurgebied is, waar bezoekers van zonsopkomst tot zonsondergang mogen wandelen.

Uitnodiging: Excursie naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Op zaterdag 8 april a.s. organiseert Stichting Heidehof een excursie naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext voor geïnteresseerden en omwonenden van de toekomstige natuurbegraafplaats in Ommen. Onder andere tijdens de informatieavonden in De Bootsman te Stegeren hebben we de animo gepeild voor deze excursie. Daaruit bleek dat er voldoende belangstelling is om een kijkje te nemen in Drenthe.

Read moreUitnodiging: Excursie naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Start werkzaamheden natuur

Vandaag is een start gemaakt met werkzaamheden aan de natuur in het gebied. De doelstelling is om de kwaliteit van de natuur te verhogen in het gebied. In de afgelopen jaren is het bos dichtgegroeid. Het bosbeheerplan is erop gericht om delen van het bos open te maken en de situatie van 1990 te benaderen, toen er een half open bos was. Bovendien zal de status van het bos veranderen. Tot nog toe was het gebied niet opengesteld voor bezoekers. In de nabije toekomst zal het wel opengesteld zijn.

Read moreStart werkzaamheden natuur

Gemeenteraad Ommen akkoord met plan natuurbegraafplaats

Gisteravond heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad Ommen ingestemd met het principeverzoek van Stichting Heidehof om een natuurbegraafplaats te beginnen nabij Arriën.
Het plan was eerder in twee commissievergaderingen besproken. De procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan kan nu in gang worden gezet.

Read moreGemeenteraad Ommen akkoord met plan natuurbegraafplaats

14 september: Informatieavond Natuurbegraafplaats Ommen

Stichting Heidehof is voornemens een natuurbegraafplaats te beginnen in Ommen. Het gaat om het bosgebied naast de golfbaan gelegen tussen de Middenweg en de heide.

natuurgrafBij natuurbegraven wordt er begraven in harmonie met de natuur. Dat betekent dat de begraafplaats het milieu zo min mogelijk belast en past binnen duurzaam bosbeheer.
Kleding van overledenen, kist, urn en gedenktekens bestaan daarom uit vergankelijke materialen. De graven worden nooit geruimd en gaan weer op in de natuur.

In de laatste weken was er veel belangstelling vanuit de omgeving voor deze plannen. We willen omwonenden en andere geïnteresseerden graag informeren. Daarom organiseren we een informatieavond in De Bootsman, Coevorderweg 19 Stegeren (Ommen), op woensdag 14 september. U kunt op ieder gewenst moment tussen 19.00 en 21.00 uur langskomen. Er is dan alle gelegenheid om vragen te stellen over natuurbegraven in het algemeen en de plannen in Ommen in het bijzonder.

Mocht u ons voor die tijd willen bereiken dan kan dat via ons e-mailadres info@heidehof.org.