Natuurbegraafplaats Ommen mag van start

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Ommen in grote meerderheid ingestemd met de komst van de natuurbegraafplaats. Alle fracties, behalve D66 (1 zetel), stemden uiteindelijk voor het plan.

Het is de afsluiting van een proces dat bijna 4 jaar heeft geduurd. Komend najaar opent de natuurbegraafplaats die is gelegen aan de middenweg in Arriën.

Tijdens een aantal commissievergaderingen is het plan besproken door de raadleden. De fracties van LPO, CU en D66 hadden kritische vragen over de gevolgen van natuurbegraven voor het milieu. Uit onderzoek van o.a. Wageningen Universiteit bleek echter dat deze zorgen ongegrond zijn.

De waarde van natuur

D66 was van mening dat, nadat in de toekomst het laatste graf gesloten is, er een waardeloos stuk grond overblijft. Dat was voor de partij reden om tegen te stemmen. Een van de doelstellingen van initiatiefnemer Heidehof is om de politieke en maatschappelijke waardering voor natuur te vergroten. Op dit gebied is er dus nog wat te winnen.

Verbondenheid met Ommermars

De provincie wilde graag dat we, als onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, investeerden in natuur in de gemeente Ommen. Dat doen we door in het project Ommermars samen te werken met onder andere Staatsbosbeheer en het burgerinitiatief. In de komende jaren gaan we het gebied Ommermars omvormen naar natuur met een educatieve en recreatieve functie. Tijdens de raadsvergadering sprak met name de PvdA hier grote waardering voor uit. De instemming van de gemeenteraad heeft dus ook een positieve uitwerking op dit project.

Wat gaat er nu gebeuren?

De komende periode vinden er nog werkzaamheden in het gebied plaats. We leggen een aantal onverharde paden aan en blijven bezig met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Bovendien kunnen we nu de organisatie gaan inrichten.

Er komt een houten gebouw met kantoorruimte en werkruimte voor het natuurbeheer. Vanaf komend najaar wordt het mogelijk voor geïnteresseerden om een laatste rustplaats te reserveren. Op de natuurbegraafplaats zijn alleen natuurlijke materialen voor kist en kleding toegestaan. De grafmarkering bestaat uit een onbehandelde boomschijf met inscriptie.

We verwachten dat we de opening dit najaar kan plaatsvinden. U kunt hierbij aanwezig zijn. Als u hiervoor een uitnodiging wil ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar marc@heidehof.org.

Een woord van dank

We zijn ontzettend blij dat we nu aan de slag kunnen in Ommen. In de afgelopen jaren hebben we heel veel steun en draagvlak mogen ervaren. We zijn dankbaar voor de steun van uitvaartorganisaties, natuurorganisaties en de inwoners van Ommen en omgeving. Ook zijn we de politieke partijen zeer erkentelijk die ons de gelegenheid hebben geboden om tijdens openbare vergaderingen met hen in gesprek te gaan over de komst van de natuurbegraafplaats.  

Volgende week besluit de gemeenteraad!

Op woensdag 29 mei is het eindelijk zover. Dan valt het definitieve besluit over het doorgaan van de natuurbegraafplaats in Ommen. Een lang proces ging hieraan vooraf.

Ergens in 2015 kwam een dominee uit Dalfsen langs bij Hillig Meer, de Drentse natuurbegraafplaats op Landgoed Heidehof. Het leek hem mooi als er ook in de buurt van Dalfsen zo’n plek zou zijn waar je blijvende grafrust kunt vinden in de natuur. We zijn toen gaan onderzoeken of dat mogelijk was en kwamen terecht in het bos nabij Arriën.

Vervolgens zijn we gaan praten. Met de gemeente, met de buren en de buurtvereniging, met natuurorganisaties, uitvaartverzorgers en politieke partijen. Intussen kreeg het plan steeds vastere vormen en in september 2016 werd het plan voor de eerste keer besproken in de commissie van de gemeenteraad Ommen. Op 26 januari stemde de gemeenteraad in grote meerderheid voor het voorstel om medewerking te verlenen aan de realisatie.

Daarna begon een periode waarin we hebben overlegd over de invulling van het plan. Met de gemeente, de provincie, het waterschap, natuurorganisaties en vele, vele anderen. We hebben gepraat over natuurbeheer, over de randvoorwaarden, over de invulling van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en over het investeren in het project Ommermars.

Het bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en nu heeft het college van B&W het definitieve plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Die vergadert aanstaande woensdag over het bestemmingsplan. Een aantal partijen heeft al aangegeven dat ze vierkant achter het plan staan, maar bij eerdere behandeling waren er ook nog wel een paar kritische vragen.

Woensdagavond weten we dus of de natuurbegraafplaats er mag komen. Als de gemeenteraad instemt, kunnen we aan de slag. We hopen dan komend najaar de deuren te kunnen openen!

Natuurlijk sturen we donderdagochtend een bericht over de uitkomst van de vergadering.

Natuurbegraafplaats Ommen besproken in raadscommissie

Op donderdag 9 mei heeft de raadscommissie van Ommen de bestemmingsplanwijziging besproken.

De fracties van CDA, VOV, VVD en PvdA gaven aan voorstander te zijn van de komst van de natuurbegraafplaats. Annelies Bakelaar (CDA): “De fractie van het CDA is ontzettend blij met dit plan.” De VOV had lovende woorden voor de uitwerking en de communicatie rondom het plan.

De fracties van LPO en CU hadden kritische vragen over de gevolgen van eventuele schadelijke stoffen. Wethouder Bongers wees de fracties op de onderzoeken – onder andere van Alterra/Wageningen Universiteit – waaruit bleek dat er geen significant effect op de bodem en het bodemleven is door het vergaan van een lichaam.

D66 wees erop dat, door de komst van de natuurbegraafplaats, in de toekomst de grond niet meer op een andere manier gebruikt kon worden. Dat klopt. Het is ook een van de doelstellingen om van dit gebied een waardevol natuurgebied te maken en zo te voorkomen dat er in de toekomst bijvoorbeeld industrie of woningbouw gerealiseerd wordt.

In 2017 heeft de gemeenteraad al aangegeven in meerderheid achter het plan voor een natuurbegraafplaats in Ommen te staan. Op 29 mei wordt duidelijk of er ook een meerderheid te vinden is voor de manier waarop dit plan nu is uitgewerkt. Dan komt er eindelijk duidelijkheid, na een traject van 3 jaar.

Heidehof participeert in Ommermars

Tussen de Vecht en de Ommer Wijk De Dante ligt het gebied Ommermars. Sinds 2015 zet Burgerinitiatief Ommermars zich samen met Natuur & Milieu Overijssel in om van de Ommermars de mooiste ontmoetingsplek van Ommen te maken. Een belevingsgebied bij de stad waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water. Vele Ommenaren hebben meegedacht over de inrichting van dit gebied. Onder andere basisscholieren hebben op creatieve wijze vorm gegeven aan hun ideeën voor dit gebied.

De provincie verlangde van Heidehof dat er – naast de verbetering van de natuurkwaliteit op de het terrein van de beoogde natuurbegraafplaats – geïnvesteerd werd in nieuwe natuur. Dat vindt nu plaats in het project Ommermars. Heidehof werkt hier samen met Staatsbosbeheer en het burgerinitiatief.

Recreatie-, natuur- en  waterbeleving vormen de basis van het project, waarbij  educatie en voorlichting een belangrijke rol spelen . De realisatie van het 20 hectare grote gebied kan van start, nu er overeenstemming is bereikt tussen de Provincie Overijssel, gemeente Ommen, Staatsbosbeheer en Stichting Heidehof. Laatstgenoemde twee partijen kopen ieder een deel van het gebied en werken samen met Burgerinitiatief Ommermars en overheden om het gebied  de komende jaren om te vormen naar nieuwe belevingsnatuur 

Op 27 maart zaait Gedeputeerde Maij samen met de heer Brink (SBB), de heer Speulman (Heidehof), vertegenwoordigers van het burgerinitiatief en schoolkinderen een bloemrijk zadenmengsel, ter bevordering van de biodiversiteit.

Op dit moment is een deel van het gebied in gebruik als landbouwgrond. Het is de bedoeling om in de Ommermars onder andere een vogelkijkscherm, een fietspad en een gedeelte speelnatuur te realiseren. In de Ommermars werken Staatsbosbeheer, Provincie Overijssel, Gemeente Ommen, Burgerinitiatief Ommermars, Stichting Heidehof, Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel samen.

Stand van zaken Natuurbegraafplaats Ommen (maart 2019)

Het ontwerp bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Hierop zijn twee zienswijzen ingediend. Een zienswijze was een positieve ondersteuning van het plan, de andere was een bezwaar van een inwoner van Ommen. De gemeente zal op passende wijze moeten reageren op deze zienswijzen en vervolgens de bestemmingsplanwijziging aanbieden aan de gemeenteraad.

Wij hebben alle benodigde stukken in de eerste helft van februari ingeleverd bij de gemeente en hopen erop dat het ambtelijk apparaat van Ommen de stukken voor 9 april kan aanbieden aan de gemeenteraad. Het definitieve besluit wordt dan in de raadsvergadering van mei genomen.

Pas daarna kunnen we verder werken aan de realisatie van de natuurbegraafplaats.

Stand van zaken natuurbegraafplaats Ommen (juli 2018)

Al begin 2016 namen we als initiatiefnemers contact op met gemeente Ommen over ons plan om een natuurbegraafplaats te beginnen in Arriën. De wethouder wilde dit graag in een vroeg stadium voorleggen aan de gemeenteraad. Daarom hebben we er toen ook in een vroeg stadium alle belanghebbenden geïnformeerd over onze plannen. Dat betekent ook dat de vele mensen die geïnteresseerd zijn in de natuurbegraafplaats, ervaren hoe lang dit soort processen kan duren. Gelukkig ervaren we veel steun van de vele positieve reacties die we mochten ontvangen.

Read moreStand van zaken natuurbegraafplaats Ommen (juli 2018)

Storm

Op 18 januari trok er een zware storm over de provincie. Ook Arriën werd niet gespaard. Op het terrein zijn meerdere bomen ontworteld en grote takken afgebroken. Bij de ontwortelde bomen is goed te zien hoe dun de humuslaag, waar de boom in wortelt, hier eigenlijk is.

De grote takken die over de paden liggen worden opgeruimd, maar op de meeste plekken laten we de takken liggen en de boomstronken staan. Dood hout is een bron van leven in een bos. Het biedt voedsel aan zwammen, torren en kevertjes. Maar dood hout biedt ook een schuil- en nestplaats voor vele insecten en vogels.

Voor de biodiversiteit is een storm als dit erg nuttig. Het zorgt voor dood hout in het bos en open plekken waar boskruiden kunnen groeien. Ontwortelde bomen laten vaak een ontwortelingsreliëf achter waar allerlei soorten een plek kunnen vinden.

Werkzaamheden

Toen we vorig jaar begonnen met werkzaamheden aan het gebied, waren grote delen van het bos dichtgegroeid. De Amerikaanse vogelkers tierde welig en verdrong de inheemse struiken. Er is veel vogelkers weggehaald en een stuk meer openheid in het gebied gebracht.
Foto boven: Amerikaanse vogelkers verdringt inheemse begroeiing (september 2016).
Foto onder: Werkzaamheden in het bos (juni 2017).

Op sommige plekken is jeneverbes aangetroffen. Hoewel deze officieel niet meer beschermd is, vinden we het belangrijk deze te beschermen. De jeneverbes hoort in arme zandverstuivings- en heidelandschappen. We hebben de gevonden struiken vrijgezet, in de hoop dat deze ruimte krijgen om te kiemen. Die kans bestaat omdat deze pionierssoort gebaat is bij verstoring van de bodem.

Herstel poelen

Poelen zijn voor kikkers, padden en salamanders van levensbelang. Op Hoogengraven is voldoende ruimte voor deze dieren om te leven, maar geschikt voortplantingswater is ook van belang. Door het verbeteren van de kleine poelen helpen we deze soorten.Poelen brengen variatie in een terrein, fungeren als leefgebied voor insecten en andere ongewervelden, en als drinkplaats voor dieren. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten. Sommige poelen op Hoogengraven waren dichtgegroeid. Daarom hebben we deze bij de werkzaamheden aangepakt. We hebben eromheen begroeiing weggehaald en de poelen wat breder gemaakt. Nu is er meer ruimte voor zonlicht en kan het water beter opwarmen.

Stand van zaken

We krijgen regelmatig de vraag wanneer de natuurbegraafplaats in Ommen zal openen. Op dit moment is de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging in behandeling. Dit soort procedures duurt in Nederland meestal vrij lang. We hebben goede hoop dat het traject komend voorjaar is afgerond.

Daarnaast hebben we inmiddels de openstelling in het kader van de wet Natuurschoon aangevraagd, zodat het straks officieel een opengesteld natuurgebied is, waar bezoekers van zonsopkomst tot zonsondergang mogen wandelen.